FAMÍLIES

Concebem la família com a sistema generalment compost pel conjunt de membres dels subsistemes parental, filial i de germans, i que es configura i creix amb el l’entramat del seu entorn, en un context socio-històric particular. Des del seu inici, el nucli s’impulsa i s’organitza en una complexa combinació de conveniències i necessitats especials per a cada etapa evolutiva de la família, i per a cadascun dels seus membres. El desenvolupament familiar abasta tots els processos evolutius vinculats al creixement de la família i de cada un dels seus membres, amb fases de continuïtat i de canvi, al llarg de les diferents etapes vitals. Aquest complex conjunt d’elements, configura la particular articulació entre l’estil i la pròpia idiosincràsia de cada família, amb els condicionants del seu bagatge intern i del context social.
A la nostra societat emergeixen i s’integren diferents models de família i unitats de convivència amb tipologies, cultures i formes d’organització molt diverses. Les diferents expressions de l’anomenada família postmoderna reflecteixen la diversitat que caracteritza i fonamenta una societat democràtica i plural. Observem una ràpida transformació del model de família nuclear, amb canvis en els rols i funcions de la família en general, i dels seus progenitors en particular, deguda a: la normalització de la vida laboral de la dona, l’arribada de famílies d’altres arrels culturals amb models i codis diversos, l’augment de les càrregues econòmiques de la família, el descens de la natalitat, la longevitat creixent, les distàncies geogràfiques que van dispersant les xarxes familiars… juntament amb la individualització, l’acceleració del ritme de vida i el sacrifici dels espais bàsics d’interrelació i suport. Aquests són alguns dels factors que afecten, i sovint erosionen, les capacitats d’adequació de les famílies a les necessitats dels seus membres.
VINCLE incideix directa o indirectament en els seus programes i projectes en la funcionalitat de les família, a partir de la pràctica i l’experiència de les mateixes famílies, i orientant cap a un dinamisme continu en l’exercici de les funcions que han de cobrir durant les etapes de desenvolupament del sistema. Ens referim sobretot a l’afecte, la cura, la criança, la socialització, en llur procés evolutiu. També treballem en relació a les destreses relacionades amb l’ordre estructurador, els límits, els rols, la comunicació, la mobilització de recursos propis i externs.

Projectes relacionats

Altres col·lectius de Vincle

Dones-gènere
Infància i adolescència
Minories ètniques
Gent gran
Vulnerabilitat social