INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

La infància i l’adolescència esdevenen a Vincle el col·lectiu que motiva bona part dels projectes relacionats amb la inclusió social i el desenvolupament comunitari. Projectes que tenen el sentit últim de buscar una major igualtat d’oportunitats per a les generacions consegüents a la intervenció transformadora de l’Entitat.

A més, en el desplegament d’accions encarades directament a aquest col·lectiu, Vincle dóna un enfocament en diverses vessants:
• educativa,
• apoderadora,
• familiar i
• en xarxa amb serveis i Entitats,
en el que ressaltem la importància d’orientar el treball a solucions, entenent que tota conducta té una intenció positiva que cal esbrinar i tractar (PNL), que el treball en grup és altament transformador, i que optem per fer créixer els aspectes sans i potencials dels individus (anàlisi transaccional).

En la vida de l’infant i l’adolescent hi influeixen diversos agents que emmarquen la seva evolució i maduració, i que s’estructuren en cercles concèntrics en relació a nivells d’influència directa. Si en el centre hi tenim el menor, el primer cercle el constitueix la família nuclear, el segon l’entorn immediat: família extensa, veïns, amistats, el tercer els serveis de proximitat i sistemes de protecció: salut, educació, serveis socials, lleure, comunitat i per últim els sistemes supramunicipals com són el sistema judicial, protecció menors, etc. En el nostre plantejament travessem aquests cercles en un moviment de dins enfora i de fora endins, segons les situacions i tipologies de les línies de treball, apostant per la vinculació i el treball conjunt.

Projectes relacionats

Altres col·lectius de Vincle

Dones-gènere
Famílies
Minories ètniques
Gent gran

Vulnerabilitat social