habitatgesocial

Habitatge social

L’habitatge esdevé a les nostres societats un element primordial en la vida de les persones, fins el punt que consolida o desestabilitza la resta de drets fonamentals. Per si sol, o associat a altres factors com l’ocupació, la salut, la formació, etc., pot esdevenir una de les causes generadores de pobresa i exclusió social. Igualment, degut a la seva importància personal, familiar i relacional, pot ser element de motivació que impulsi sinèrgicament altres factors generadors d’inclusió social.

La generació de processos d’inclusió o exclusió depèn en bona mesura de l’actuació social que es combina amb les intervencions urbanístiques, rehabilitadores, amb les estratègies d’accessibilitat, etc. i de com es gestiona els moviments de població afectada, de residència estable, o en habitatge precari.

Les polítiques d’habitatge fan aflorar problemàtiques i demandes fins ara poc explicitades ni resoltes. El dret a l’habitatge no està garantit. A aquesta situació s’hi sumen les problemàtiques derivades de la crisi actual en aquest àmbit: desallotjaments, impagaments, pobresa energètica, etc., Aspectes, tots ells que generen l’ampliació i l’agreujament de l’exclusió residencial.

L’habitatge social entès com a habitatge públic, o assequible i adaptat a les possibilitats raonables de cada persona o família esdevé una necessitat i un recurs de primer ordre per a l’exercici de la ciutadania
La manera com es despleguen les actuacions en matèria d’habitatge i especialment el tractament de la població que afecten, poden significar una amenaça o una oportunitat en la cohesió social, en la implementació de models de gestió pública més eficients, i en definitiva en la qualitat de vida dels ciutadans.

VINCLE incideix en aquest àmbit en la constel•lació de factors que el configuren, a través de les següents àrees de treball:

Àrees de treball

Acompanyament socioeducatiu a l’habitatge amb famílies en risc d’exclusió, i en exclusió residencial. Reallotjament.

Formació, preparació i seguiment en els processos d’accés a l’habitatge: Usos, economia domèstica, pobresa energètica, convivència i participació

Acompanyament socioeducatiu en la Remodelació de barris

Acompanyament i mediació social en els processos de rehabilitació comunitària

Peritatges socials en el marc de l’habitatge social

Protocols d’actuació en situacions de sobreocupació.

Informació i accés a l’habitatge

Habitatges d’inclusió i allotjament en situació extrema

Habitatge amb serveis

Intermediació d’habitatges

Estudis i diagnòstics de zones amb població en especials dificultats

Desenvolupament i intervenció comunitària comunitats de veïns i veïnes

Consultoria i estudis

Projectes i serveis rellevants