infanciafamilia

Infància i família

La trajectòria dels professionals que formen l’equip de VINCLE gaudeixen d’una llarga experiència en el camp de l’acció social i educativa entorn de les persones vulnerables, i en particular en l’atenció a infants i joves en situació de desemparament o risc social.
La Convenció sobre els Drets de l’Infant adoptada per les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, ara fa vint anys, parteix d’una evidència: la família és el grup fonamental de la societat i el medi natural per al creixement i el benestar de tots els seus membres, particularment dels infants, per la qual cosa ha de rebre la protecció i l’assistència necessàries per assumir plenament les seves responsabilitats.


La família, el nucli bàsic en el procés de desenvolupament i socialització de les persones és, al seu torn, el pilar més erosionable de la nostra base social atès que és la frontissa entre totes les necessitats individuals i del conjunt familiar al llarg de les diferents etapes i fases del seu cicle vital i, d’altra banda, la cèl·lula bàsica que suporta els diferents canvis socials de cada context, i que requereixen noves adaptacions personals a tots els nivells: relacional, de perfils professionals, de capacitats productives, de valors, de rols i reorganització social …


Les circumstàncies socioeconòmiques actuals aguditzen especialment la pressió i les crisis en el si de les famílies, paralitzant, sovint, els seus propis recursos i capacitats de reorganització.


Al seu torn, els diferents serveis atenen les necessitats sociosanitàries educatives, d’inserció social i laboral de les famílies, entre altres cobertures de suport a la seva supervivència i manteniment en general. Sovint, queden desateses les necessitats internes de les famílies, relatives al seu clima relacional intern i amb el seu entorn, a l’estructuració i assumpció de rols, a l’organització domèstica per a l’òptim desenvolupament dels seus membres, com a bases indispensables per a una convivència saludable, positiva i pròspera.


D’altra banda, apareix un nombre cada vegada més gran i amb nous perfils de famílies en risc d’exclusió, famílies que fins ara van ser autònomes, resoltes i solvents, i que els serveis d’atenció primària i programes socials de suport no arriben per atendre-les. Sovint en el procés de superació i adaptació, les famílies suporten processos complexos que, si es mantenen més enllà de les seves possibilitats, poden comportar la pèrdua dels seus elements més essencials que les configuren i amb ells les seves possibilitats de recuperació. Els fills i filles són els més afectats en les seves necessitats internes i externes.
Aprendre a ser i aprendre a viure junts és el repte que enfronten totes les famílies.
Vincle incideix tant en els sectors socials que compten amb menys suports comunitaris i amb debilitats internes per assumir aquest repte amb excel·lència, com en els sectors que aposten per donar una sortida alternativa o funcional als problemes de desprotecció dels menors.

Àrees de treball

Educació familiar en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

Acolliments de menors en família extensa.

Intervenció educativa amb famílies en risc de perdre la tutela.

Acompanyament socioeducatiu amb famílies en situació de crisi.

Acompanyament de la vinculació de famílies i menors a entorn comunitari i social.

Suport processos escolars de menors en risc de fracàs escolar i les seves famílies.

Projectes i serveis rellevants