habitatgesocial

Habitatge social

L’habitatge esdevé a les nostres societats un element primordial en la vida de les persones, fins el punt que consolida o desestabilitza la resta de drets fonamentals. Per si sol, o associat a altres factors com l’ocupació, la salut, la formació, etc., pot esdevenir una de les causes generadores de pobresa i exclusió social. Igualment, degut a la seva importància personal, familiar i relacional, pot ser element de motivació que impulsi sinèrgicament altres factors generadors d’inclusió social.

La generació de processos d’inclusió o exclusió depèn en bona mesura de l’actuació social que es combina amb les intervencions urbanístiques, rehabilitadores, amb les estratègies d’accessibilitat, etc. i de com es gestiona els moviments de població afectada, de residència estable, o en habitatge precari.

Les polítiques d’habitatge fan aflorar problemàtiques i demandes fins ara poc explicitades ni resoltes. El dret a l’habitatge no està garantit. A aquesta situació s’hi sumen les problemàtiques derivades de la crisi actual en aquest àmbit: desallotjaments, impagaments, pobresa energètica, etc., Aspectes, tots ells que generen l’ampliació i l’agreujament de l’exclusió residencial.

L’habitatge social entès com a habitatge públic, o assequible i adaptat a les possibilitats raonables de cada persona o família esdevé una necessitat i un recurs de primer ordre per a l’exercici de la ciutadania
La manera com es despleguen les actuacions en matèria d’habitatge i especialment el tractament de la població que afecten, poden significar una amenaça o una oportunitat en la cohesió social, en la implementació de models de gestió pública més eficients, i en definitiva en la qualitat de vida dels ciutadans.

VINCLE incideix en aquest àmbit en la constel•lació de factors que el configuren, a través de les següents àrees de treball:

Àrees de treball

Acompanyament socioeducatiu a l’habitatge amb famílies en risc d’exclusió, i en exclusió residencial. Reallotjament.

Formació, preparació i seguiment en els processos d’accés a l’habitatge: Usos, economia domèstica, pobresa energètica, convivència i participació

Acompanyament socioeducatiu en la Remodelació de barris

Acompanyament i mediació social en els processos de rehabilitació comunitària

Peritatges socials en el marc de l’habitatge social

Protocols d’actuació en situacions de sobreocupació.

Informació i accés a l’habitatge

Habitatges d’inclusió i allotjament en situació extrema

Habitatge amb serveis

Intermediació d’habitatges

Estudis i diagnòstics de zones amb població en especials dificultats

Desenvolupament i intervenció comunitària comunitats de veïns i veïnes

Consultoria i estudis

Projectes i serveis rellevants

inclusiosocial

Inclusió social

Els darrers anys, s’ha introduït una dimensió multifactorial del concepte d’inclusió social que ha ajudat a redefinir les polítiques socials vers una visió més àmplia. Les noves polítiques d’inclusió social mostren més capacitat d’adaptació a les situacions d’exclusió social concretes, capaces d’intervenir i prestar suport als perfils diversos amb vulnerabilitats socials i als diferents aspectes que poden afectar la seva inclusió social. Es tracta d’intervencions públiques que no es basen només en la transferència de rendes sinó que busquen cobrir les necessitats més àmplies dels col•lectius amb vulnerabilitat social.

Vincle entenem la inclusió entorn dels paràmetres de: estructuralitat (factors macroeconòmics), dinamisme (transicions temporals i espacials), multidimensionalitat (expressió en diferents àmbits), heterogeneïtat (intensitats, itineraris, desencadenants) i subjectivitat (components individuals).

Destaquem els tres àmbits de la societat contemporània que resulten fonamentals per a la plena integració dels individus: l’àmbit econòmic i laboral: sistemes d’ingrés econòmic sigui per ocupació laboral, sigui pels sistemes de pensions; l’àmbit de política i ciutadania que inclou l’exercici dels drets i deures que gaudeixen tots els ciutadans; i l’àmbit relacional que insereixen a l’individu en un entorn social de cooperació, solidaritat i relacions afectives que li donen per tant una xarxa d’ajuda mútua i una estabilitat en terme emocionals.

En el marc de la intervenció de Vincle, és imprescindible la participació i implicació de les persones amb les quals treballem, entenent que és cada persona, cada família, qui realitza el seu procés emancipador, inclusiu, amb l’acompanyament tècnic dels professionals de l’organització. En aquest sentit, i considerant el caràcter multifactorial de la inclusió, es dissenyen conjuntament plans de treball adaptats a la situació de cadascú en una perspectiva holística i integral a través d’abordatges individuals, familiars, de grup i comunitaris.

Àrees de treball

Plans de treball familiar.

Serveis integrals especialitzats en entorns d’habitatge precari.

Intervenció i en les àrees de salut, educació, habitatge, inserció laboral, dependència.

Treball en xarxa.

Acompanyament sócioeducatiu.

Formació.

Vinculació a serveis de proximitat i xarxes comunitàries.

Promoció de grups de suport mutu.

Projectes i serveis rellevants

mediacio

Intervenció comunitaria i mediació

En el context actual, la participació ciutadana té una importància estratègica. Davant les necessitats socials que es multipliquen (atur i exclusió social, mediambientals, de valors, convivències, etc. ) l’existència d’un teixit social atapeït, d’una societat articulada, ben organitzada, amb iniciativa, esdevé una diferència substantiva, en una condició fonamental per guanyar el futur. Cal una ciutadania forta capaç de contribuir a l’esforç col•lectiu, a la recerca i posada en marxa de les respostes adequades als reptes i problemes del nostre temps. Vivim un moment històric de profunds canvis socials, en què es fa més visible l’obsolescència de les velles solucions, el desajust de les formes tradicionals de pensar i fer, que ens obliguen a “reinventar” i construir una societat relacional basada en la participació activa i la cooperació entre tots els actors socials en un exercici dintel·ligència col·lectiva.

La intervenció comunitària busca generar millores significatives en les condicions de vida, en la capacitat d’implicació social i en l’enfortiment de la capacitat de convivència i cohesió socials; a través d’intervencions gestionades col·lectivament i que alhora afecten  una àmplia pluralitat de persones, impactant sobre les dinàmiques socials del territori. Suposa una identificació constructiva i positiva de la població amb el seu entorn i la seva ciutat, una actitud conscient i activa en la millora de la pròpia situació personal i col·lectiva.
Els processos d’organització col·lectiva i les múltiples relacions humanes no estan exemptes de conflictes. El conflicte és connatural a les relacions humanes i succeeix quan existeix una confrontació entre les necessitats de dos ens diferents.

El conflicte és un símptoma de vida en quan al fet que és un element positiu per construir relacions i en conseqüència pot ser una gran eina educativa.

El nostre model integral de gestió de conflictes s’emmarca en la concepció de cultura de pau, entenent-la com a “superació, reducció o evitació de tot tipus de violències, físiques, culturals i estructurals i en la capacitat per a transformar els conflictes, per tal que, sempre que sigui possible, esdevinguin oportunitats creatives de trobada, comunicació, canvi i intercanvi.”
La mediació, per a VINCLE és un procés que té una mirada polièdrica, multidisciplinari i multi dimensional, que pretén ajudar a gestionar millor la resolució de conflictes. Tanmateix, existeixen diferents formes d’entendre la resolució de conflictes i la mediació. Cada escola, cada mètode, tenen el seu origen en models de resolució de conflictes diferents, però no excloents necessàriament. Transcendint a les diferents formes de resolució de conflictes, la línia de VINCLE està més enfocada, per la seva dimensió socioeducativa, a una mediació narrativa i transformativa, que incorpora la reflexió, les diferents formes de percebre el conflicte, més enllà d’una mera gestió resolutiva, més enllà d’uns acords mínims. Així esdevé una oportunitat de canvi, de millora, i transformació, incidint sobre les causes que els provoquen, no només sobre les conseqüències.

Àrees de treball

Comunitats de veïns/es d’escala.

Mediació local en diferents àmbits: escolar, familiar, associatiu, espai públic, veïnal/comunitari.

Programes de mesures reparadores.

Espai públic i convivència.

Interculturalitat.

Desenvolupament comunitari.

Participació.

Formació en lideratge comunitari.

Projectes i serveis rellevants

infanciafamilia

Infància i família

La trajectòria dels professionals que formen l’equip de VINCLE gaudeixen d’una llarga experiència en el camp de l’acció social i educativa entorn de les persones vulnerables, i en particular en l’atenció a infants i joves en situació de desemparament o risc social.
La Convenció sobre els Drets de l’Infant adoptada per les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, ara fa vint anys, parteix d’una evidència: la família és el grup fonamental de la societat i el medi natural per al creixement i el benestar de tots els seus membres, particularment dels infants, per la qual cosa ha de rebre la protecció i l’assistència necessàries per assumir plenament les seves responsabilitats.


La família, el nucli bàsic en el procés de desenvolupament i socialització de les persones és, al seu torn, el pilar més erosionable de la nostra base social atès que és la frontissa entre totes les necessitats individuals i del conjunt familiar al llarg de les diferents etapes i fases del seu cicle vital i, d’altra banda, la cèl·lula bàsica que suporta els diferents canvis socials de cada context, i que requereixen noves adaptacions personals a tots els nivells: relacional, de perfils professionals, de capacitats productives, de valors, de rols i reorganització social …


Les circumstàncies socioeconòmiques actuals aguditzen especialment la pressió i les crisis en el si de les famílies, paralitzant, sovint, els seus propis recursos i capacitats de reorganització.


Al seu torn, els diferents serveis atenen les necessitats sociosanitàries educatives, d’inserció social i laboral de les famílies, entre altres cobertures de suport a la seva supervivència i manteniment en general. Sovint, queden desateses les necessitats internes de les famílies, relatives al seu clima relacional intern i amb el seu entorn, a l’estructuració i assumpció de rols, a l’organització domèstica per a l’òptim desenvolupament dels seus membres, com a bases indispensables per a una convivència saludable, positiva i pròspera.


D’altra banda, apareix un nombre cada vegada més gran i amb nous perfils de famílies en risc d’exclusió, famílies que fins ara van ser autònomes, resoltes i solvents, i que els serveis d’atenció primària i programes socials de suport no arriben per atendre-les. Sovint en el procés de superació i adaptació, les famílies suporten processos complexos que, si es mantenen més enllà de les seves possibilitats, poden comportar la pèrdua dels seus elements més essencials que les configuren i amb ells les seves possibilitats de recuperació. Els fills i filles són els més afectats en les seves necessitats internes i externes.
Aprendre a ser i aprendre a viure junts és el repte que enfronten totes les famílies.
Vincle incideix tant en els sectors socials que compten amb menys suports comunitaris i amb debilitats internes per assumir aquest repte amb excel·lència, com en els sectors que aposten per donar una sortida alternativa o funcional als problemes de desprotecció dels menors.

Àrees de treball

Educació familiar en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

Acolliments de menors en família extensa.

Intervenció educativa amb famílies en risc de perdre la tutela.

Acompanyament socioeducatiu amb famílies en situació de crisi.

Acompanyament de la vinculació de famílies i menors a entorn comunitari i social.

Suport processos escolars de menors en risc de fracàs escolar i les seves famílies.

Projectes i serveis rellevants

immigracio

Immigració

L’arribada de “nous residents” i la incorporació en el mercat de treball català durant els últims anys, no és un fenomen nou. No obstant això, les característiques i les dinàmiques de les actuals migracions internacionals presenten una sèrie d’elements distintius. En primer lloc, els “nous” immigrants, a diferència de les migracions “interiors”, són persones considerades jurídicament estrangeres, estatut jurídic que limita el seu accés als drets i les possibilitats de participació social i política en la societat.

La construcció de la ciutadania en termes laborals (d’acord amb la tinença d’un contracte de treball) es troba a la base del sistema d’immigració / estrangeria. En realitat, les diferències entre els immigrants que han arribat a Catalunya des del 1990 i les migracions anteriors de fa unes dècades, no recau tant en l’anomenada “distància cultural”, sinó en un marc legislatiu que limita les seves possibilitats d’integració i els condueix a una inserció laboral segmentada i precària en el mercat de treball, que obstaculitza la seva mobilitat social. En segon lloc, els actuals fluxos migratoris s’emmarquen en el context de la globalització, les noves formes de divisió internacional del treball i les desigualtats a escala planetària que se’n deriven.

L’actual Pla de ciutadania i Migració proposa un enfocament de ciutadania seguint dos grans plantejaments. D’una banda, es conceben les polítiques en termes de gestió d’un procés d’inclusió o d’igualtat. La idea bàsica és gestionar el pas de l’estatus d’immigrant a l’estatus de ciutadà, des de les nocions bàsiques de la igualtat de drets, la igualtat social i la igualtat econòmica. Està explícita la necessitat que les persones immigrades puguin participar en tots els aspectes dels processos democràtics i en la formulació de les polítiques.
L’enfocament també es concep en clau de polítiques d’acomodació, les quals tenen com a principal objectiu gestionar les relacions entre tots els ciutadans i suposa dirigir les zones públiques d’interacció i promoure el coneixement mutu. D’aquesta manera, les polítiques d’acomodació s’estructuren entorn de dos eixos: La gestió de la diversitat en els sistemes educatius, sanitaris i socials i la sensibilització del conjunt de la població.

Àrees de treball

Serveis d’Acolliment i orientació.

Suport a la gestió de la diversitat als serveis bàsics.

Promoció d’espais d’interacció interculturals.

Espais de diàleg interreligiós.

Xarxes locals d’atenció en diversitat.

Foment de la participació i inclusió social de col•lectius culturals minoritaris.

Projectes i serveis rellevants

recercaformacio

Consultoria, recerca i formació

L’experiència i especialització de Vincle en les àrees que interconnecten la inclusió social i intercultural, l’habitatge i el desenvolupament comunitari, ha portat a respondre a demandes d’assessorament i consulta en els àmbits descrits. En aquest sentit s’ha desenvolupat una línia de treball enfocada com a servei professional de prestació de serveis d’assessorament, formació, diagnòstic, documentació, dinamització sessions professionals de treball i suport pràctic.
Generalment Vincle estableix un treball en fases, que s’adapten a les necessitats i circumstàncies de l’encàrrec. Aquestes fases són:
– Iniciació: Primers contactes, prediagnòstic, planejament i proposta, acords de treball
– Diagnòstic: Identificació problemes i potencials, anàlisi, indicadors, síntesi.
– Plans d’acció: Avaluació d’opcions, planejament de mesures, propostes.
– Aplicació: Formació, acompanyament a la implementació. Acció directa.
– Finalització: Avaluació, informe final, seguiment, etc.

Projectes i serveis rellevants

Informe sobre les accions de suport per a la implementació, programació, desenvolupament i millora dels serveis socials relacionats amb l’allotjament i la inclusió residencial. Diputació de Barcelona

Diagnosi social Grup Sant Isidori de Mollerussa. Agència de l’habitatge de Catalunya

Informe sobre la situació social dels residents a la Colònia Sedó d’Esparraguera. Institut Català del Sòl

Diagnosi i document de bases per al Pla local d’inclusió social de Vic. Diputació de Barcelona

Diagnosi i Pla local d’Inclusió Social d’Olesa de Montserrat i Sallent. Diputació de Barcelona

Diagnosi per al Pla local d’Inclusió social de L’Hospitalet de Llobregat. Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

Diagnosi per al Pla local d’Inclusió social de El Prat de Llobregat. Ajuntament de El Prat de Llobregat

Diagnosi per al Pla local d’Inclusió social de Cornellà del Llobregat.  Diputació de Barcelona

Avaluació Pla Integral Poble Gitano de Catalunya. Departament de Benestar i Família

Informe pel reallotjament de les famílies gitanes residents Camí Vell de Polinyà. Sta. Perpètua de Mogoda. Departament de Benestar i Família

Bases per un plantejament global del reallotjament de població barraquista gitana. Departament de Benestar i Família

Participació mapa sobre vivenda i comunitat gitana a Espanya, en l’apartat de Catalunya. Ministeri de la Vivenda

Coordinació tècnica i redacció de l’Informe sobre Vivienda y Comunidad Gitana. Ministerio Vivienda-FSG

Programa formatiu on-line i elaboració d’una guia sobre La mediació en el context de la rehabilitació d’edificis d’habitatge: “Construint oportunitats”. Agènica de l’Habitatge de Catalunya

Anàlisi de la situació social i familiar dels residents al barri de Santa Olga. Ajuntament d’Òdena

Anàlisi de la situació social i familiar del conjunt residencial de Flora Fou. Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Diagnòstic sobre dinàmiques comunitàries del centre històric de Figueres. Ajuntament de Figueres

Estudi social per a la millora urbana de la Teixonera. Agència Carmel i entorns. Barcelona

Estudi població Tres Turons. Agència Carmel i entorn. Barcelona

Estudi impacte comunitari del centre Baluard. Ajuntament de Barcelona

Estudi residents Om-Arc del Teatre. Ajuntament de Barcelona

Estudi social de les famílies residents a can Garcia. De Manlleu. Agència de l’habitatge de Catalunya

Informe necessitats social d’habitatge de protecció oficial a Pals. Ajuntament de Pals

Diagnòstic social al barri de Remolins, zona St. Jaume. Tortosa

Avaluació social i convivencial dels edificis de Juan de Juanes i Can Trias del Gornal de l’Hospitalet. Agència de l’habitatge de Catalunya

Estudi de “Vivienda, hábitat y exclusión residencial” a Castella La Manxa

Diagnòstic de les famílies gitanes assentades a Astorga (Castella i Lleó)

gitano

Poble gitano

L’equip de Vincle el configuren persones amb un ampli recorregut de relació i treball amb el Poble Gitano. Parlem de poble gitano, equivalent al terme Roma en l’àmbit europeu, ja que és el terme amb el qual les mateixes persones gitanes a Catalunya s’hi autodenominen.
La història del Poble Gitano al nostre país és plena de lleis i pragmàtiques destinades a la prohibició dels seus trets identitaris i culturals, buscant l’assimilació forçosa o la desaparició com a poble en un estat unificat i culturalment hegemònic, tal com ha reconegut el Parlament de Catalunya el 29 de març de 2007.

La incorporació de les famílies gitanes al teixit social català, especialment durant el segle XX i actual, ha estat un procés amb encerts i desencerts per ambdues bandes, i del tot inacabat. Encara és un repte la plena incorporació de la població gitana a tots els àmbits de la vida social, i l’exercici dels drets socials reconeguts per a tota la ciutadania. A remarcar les especials dificultats dels gitanos procedents d’Europa de l’Est, en qui la triple dimensió de gitanitat, pobresa i immigració els fan objecte de la més gran discriminació i exclusió existent en l’actualitat.

La realitat de la població gitana ens mostra una gran diversitat a tots els nivells culturals, econòmics, socials. Un pas important ha estat el reconeixement de la identitat del poble gitano com a poble, per part del Parlament de Catalunya el 21 de novembre de 2001, possibilitant camins de diàleg i coneixement entre les persones gitanes i la població catalana en general.

Per a Vincle la intervenció en aquest àmbit suposa una opció de treball “amb” les famílies gitanes des d’una perspectiva intercultural en un marc de diàleg, comprensió, respecte i autocrítica. És des d’aquesta òptica que s’ha treballat en el mateix teixit associatiu gitano
Per altre costat, Vincle té una forta experiència de treball amb els sectors poblacionals gitanos que mostren forts riscos d’exclusió social i amb importants indicadors de vulnerabilitat. L’aposta de Vincle posa com a eix la intervenció amb les famílies extenses i nuclears, i la integritat i transversalitat en els continguts de treball. Afirmem la necessitat de singularitzar les anàlisis i les intervencions, l’acompanyament dels processos d’inclusió, i el treball en xarxa, com a formes definitòries d’una metodologia inclusiva i eficaç.

Àrees de treball

Assessorament polítiques municipals i autonòmiques.

Programes socioeducatius de reallotjament. Eliminació barraquisme i habitatge precari.

Diagnòstics per a la intervenció.

Plans integrals específics.

Suport a l’escolarització.

Atenció integral a famílies gitanes immigrants.

Acompanyament socieducatiu en Plans de treball familiar.

Projectes i serveis rellevants