mediacio

Intervenció comunitaria i mediació

En el context actual, la participació ciutadana té una importància estratègica. Davant les necessitats socials que es multipliquen (atur i exclusió social, mediambientals, de valors, convivències, etc. ) l’existència d’un teixit social atapeït, d’una societat articulada, ben organitzada, amb iniciativa, esdevé una diferència substantiva, en una condició fonamental per guanyar el futur. Cal una ciutadania forta capaç de contribuir a l’esforç col•lectiu, a la recerca i posada en marxa de les respostes adequades als reptes i problemes del nostre temps. Vivim un moment històric de profunds canvis socials, en què es fa més visible l’obsolescència de les velles solucions, el desajust de les formes tradicionals de pensar i fer, que ens obliguen a “reinventar” i construir una societat relacional basada en la participació activa i la cooperació entre tots els actors socials en un exercici dintel·ligència col·lectiva.

La intervenció comunitària busca generar millores significatives en les condicions de vida, en la capacitat d’implicació social i en l’enfortiment de la capacitat de convivència i cohesió socials; a través d’intervencions gestionades col·lectivament i que alhora afecten  una àmplia pluralitat de persones, impactant sobre les dinàmiques socials del territori. Suposa una identificació constructiva i positiva de la població amb el seu entorn i la seva ciutat, una actitud conscient i activa en la millora de la pròpia situació personal i col·lectiva.
Els processos d’organització col·lectiva i les múltiples relacions humanes no estan exemptes de conflictes. El conflicte és connatural a les relacions humanes i succeeix quan existeix una confrontació entre les necessitats de dos ens diferents.

El conflicte és un símptoma de vida en quan al fet que és un element positiu per construir relacions i en conseqüència pot ser una gran eina educativa.

El nostre model integral de gestió de conflictes s’emmarca en la concepció de cultura de pau, entenent-la com a “superació, reducció o evitació de tot tipus de violències, físiques, culturals i estructurals i en la capacitat per a transformar els conflictes, per tal que, sempre que sigui possible, esdevinguin oportunitats creatives de trobada, comunicació, canvi i intercanvi.”
La mediació, per a VINCLE és un procés que té una mirada polièdrica, multidisciplinari i multi dimensional, que pretén ajudar a gestionar millor la resolució de conflictes. Tanmateix, existeixen diferents formes d’entendre la resolució de conflictes i la mediació. Cada escola, cada mètode, tenen el seu origen en models de resolució de conflictes diferents, però no excloents necessàriament. Transcendint a les diferents formes de resolució de conflictes, la línia de VINCLE està més enfocada, per la seva dimensió socioeducativa, a una mediació narrativa i transformativa, que incorpora la reflexió, les diferents formes de percebre el conflicte, més enllà d’una mera gestió resolutiva, més enllà d’uns acords mínims. Així esdevé una oportunitat de canvi, de millora, i transformació, incidint sobre les causes que els provoquen, no només sobre les conseqüències.

Àrees de treball

Comunitats de veïns/es d’escala.

Mediació local en diferents àmbits: escolar, familiar, associatiu, espai públic, veïnal/comunitari.

Programes de mesures reparadores.

Espai públic i convivència.

Interculturalitat.

Desenvolupament comunitari.

Participació.

Formació en lideratge comunitari.

Projectes i serveis rellevants