gitano

Poble gitano

L’equip de Vincle el configuren persones amb un ampli recorregut de relació i treball amb el Poble Gitano. Parlem de poble gitano, equivalent al terme Roma en l’àmbit europeu, ja que és el terme amb el qual les mateixes persones gitanes a Catalunya s’hi autodenominen.
La història del Poble Gitano al nostre país és plena de lleis i pragmàtiques destinades a la prohibició dels seus trets identitaris i culturals, buscant l’assimilació forçosa o la desaparició com a poble en un estat unificat i culturalment hegemònic, tal com ha reconegut el Parlament de Catalunya el 29 de març de 2007.

La incorporació de les famílies gitanes al teixit social català, especialment durant el segle XX i actual, ha estat un procés amb encerts i desencerts per ambdues bandes, i del tot inacabat. Encara és un repte la plena incorporació de la població gitana a tots els àmbits de la vida social, i l’exercici dels drets socials reconeguts per a tota la ciutadania. A remarcar les especials dificultats dels gitanos procedents d’Europa de l’Est, en qui la triple dimensió de gitanitat, pobresa i immigració els fan objecte de la més gran discriminació i exclusió existent en l’actualitat.

La realitat de la població gitana ens mostra una gran diversitat a tots els nivells culturals, econòmics, socials. Un pas important ha estat el reconeixement de la identitat del poble gitano com a poble, per part del Parlament de Catalunya el 21 de novembre de 2001, possibilitant camins de diàleg i coneixement entre les persones gitanes i la població catalana en general.

Per a Vincle la intervenció en aquest àmbit suposa una opció de treball “amb” les famílies gitanes des d’una perspectiva intercultural en un marc de diàleg, comprensió, respecte i autocrítica. És des d’aquesta òptica que s’ha treballat en el mateix teixit associatiu gitano
Per altre costat, Vincle té una forta experiència de treball amb els sectors poblacionals gitanos que mostren forts riscos d’exclusió social i amb importants indicadors de vulnerabilitat. L’aposta de Vincle posa com a eix la intervenció amb les famílies extenses i nuclears, i la integritat i transversalitat en els continguts de treball. Afirmem la necessitat de singularitzar les anàlisis i les intervencions, l’acompanyament dels processos d’inclusió, i el treball en xarxa, com a formes definitòries d’una metodologia inclusiva i eficaç.

Àrees de treball

Assessorament polítiques municipals i autonòmiques.

Programes socioeducatius de reallotjament. Eliminació barraquisme i habitatge precari.

Diagnòstics per a la intervenció.

Plans integrals específics.

Suport a l’escolarització.

Atenció integral a famílies gitanes immigrants.

Acompanyament socieducatiu en Plans de treball familiar.

Projectes i serveis rellevants