MEMÒRIA ECONÒMICA

Comptes anuals simplificats de ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L’ACCIÓ SOCIAL que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2016, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria corresponents a l’exercici anual acabat a l’esmentada data.

Informes anteriors: 

1/3

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

VINCLE

Vincle desenvolupa un servei d’atenció socio-educativa entorn a col·lectius en risc en zones i barris degradats.

ON ESTEM

Vincle c/ Marina, 164 pral. 1a. 08013 Barcelona
Tel. : 93 268 79 39 Fax: 93 268 79 37 
info@vincle.org