Comptes anuals simplificats de ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L’ACCIÓ SOCIAL que comprenen el balanç al 31 de desembre de 2016, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria corresponents a l’exercici anual acabat a l’esmentada data.

          mmm

icono_pdf  Auditoria 2016

 mm

Informes anteriors:

icono_pdf Informe auditoria 2015