vols treballar

amb nosaltres?

Si estàs interessat/da a treballar a VINCLE, envia'ns el teu CV mitjançant el següent enllaç. 

 

D'aquesta manera, la teva candidatura passarà a formar part de la nostra borsa de treball i podrem avisar-te quan hi hagi vacants que corresponguin al teu perfil professional.

Servei de Bon Veïnatge i Convivència - El Prat de Llobregat

ofertes de feina vigents

Aquí podeu consultar les ofertes de feina vigents de VINCLE, amb els seus enllaços corresponents.

Actualment disposem de les següents ofertes actives a la nostra borsa de treball.

El/la Director/a General és la persona que té com a missió gestionar l’associació, en dependència de la Junta Directiva, amb qui treballa estretament, perfilant les línies estratègiques de VINCLE i assegurant-se que les diferents actuacions de l’organització s’hi alineen. A més, lidera l’equip de professionals de l’entitat, tot vetllant per la consecució de resultats i la qualitat dels programes i serveis gestionats. Així mateix, és la persona que manté i coordina les relacions institucionals de VINCLE, amb diferents organitzacions públiques i dins dels espais i xarxes dels quals forma part l’entitat.

Funcions

 

Participar de forma activa en l’elaboració del pla estratègic de l’entitat pels propers anys, així com fer-ne el seguiment i planificar i fer operatius els eixos o objectius estratègics que s’hi defineixin.

Gestionar l’organització i liderar l’equip tècnic.

Representar l’entitat a nivell institucional.

Competències requerides bàsiques i tècniques

 • Coneixements avançats de programes d’acció social, especialment en els àmbits de l’habitatge, l’acció comunitària i de treball amb col·lectius en exclusió social. 

 • Coneixements i tècniques en gestió d’organitzacions.

 • Coneixements de direcció estratègica.

 • Coneixements de tècniques de gestió de persones i equips (coaching, mèntoring, cohesió d’equips, entre d’altres).

 • Dominar les llengües catalana, castellana i anglesa.

 • Dominar informàtica a nivell usuari (ofimàtica).

Competències transversals

* Lideratge, relació interpersonal i treball en equip: capacitat de transmetre una visió de futur i de donar coordenades clares i precises per a la consecució d’objectius i fites. També implica guiar i donar suport a l’equip cap a aquests resultats esperats, establint vincles de respecte i confiança, generant compromís i motivació en els col·laboradors, mantenint una actitud assertiva en les relacions i treballant de forma cooperativa i coordinada.

* Visió estratègica: habilitat per veure l’organització de forma global, identificar àrees d’oportunitat i millora i establir fites a mig i llarg termini, tot dissenyant plans d’acció, tenint en compte totes les variables de l’entorn que hi poden influir.

* Compromís amb l’organització: capacitat per acceptar com a propis la missió, la visió, els valors i objectius de l’empresa, més el desig de pertànyer-hi i la disposició a esforçar-se en benefici de l’organització.

* Pensament analític i crític: capacitat per identificar i comprendre una situació o problema complex i no evident, essent capaç d’interrelacionar els seus comportaments i reconèixer les causes i les seves implicacions. Establir interrelacions i vincles causals entre situacions i/o problemes que aparentment no estan connectats.

* Organització i planificació: capacitat per definir les fases, processos, activitats i els terminis, així com d’avaluar els recursos necessaris per realitzar les funcions com directiu/va. Capacitat per avaluar i fer seguiment dels plans, metodologies, sistemes i processos de les àrees clau de l’organització.

* Disposició a l’aprenentatge: habilitat i disposició per adquirir i aplicar noves competències, valorant-les com una oportunitat de desenvolupament personal i professional.

* Comunicació: expressar i presentar les pròpies idees i entendre les dels altres de manera clara i efectiva mantenint una actitud assertiva. Demostrar capacitat per a fer un bon raonament. Utilitzar l’escolta activa, la reformulació i altres tècniques.

* Negociació: capacitat per a cercar el consens davant d’una situació en la que existeixen necessitats, interessos i posicionaments diferents, utilitzant arguments clars i suficients encaminats a assolir acords satisfactoris, entre les persones implicades, que permetin assolir els millors resultats per a tota l’organització. 

* Creativitat i innovació: capacitat que permet identificar, plantejar i resoldre problemes de manera rellevant i divergent. És l'habilitat d'establir relacions de coneixement diferents, fer noves preguntes i donar respostes originals.

Requisits formatius d'experiència

Formació reglada: Estudis superiors. Es valorarà formació complementària en gestió i direcció.

 

Experiència:

 • En gestió d’organitzacions socials/ del tercer sector. Mínim 3 anys en llocs similars.

 • En gestió d’equips de treball.

Condicions laborals

 • Jornada laboral: 38,5 hores setmanals.

 • Contracte: indefinit, amb 6 mesos de període de prova.

 • Sou: Inicialment entre 40.000 i 45.000 euros bruts/any en funció de l’ajust competencial al perfil, amb perspectiva de millora.

 • Data d’incorporació prevista: juny 2021.

 

Candidatura

Tramesa de CV a les adreces electròniques: tikacolo@gmail.com, peplozano@kiteprojects.net

Oferta de prova nº2

Helvetica Light es una fuente fácil de leer, con letras altas y estrechas, que funciona bien en casi todos los sitios web.