top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

Habitatge i exclusió social: Treballant per un urgent canvi de modelL'accés a un habitatge digne és un dret inalienable que s'està vulnerant. Les entitats del Tercer Sector estem alçant la nostra veu, cada cop amb més força, coneixedores de primera mà de la situació creixent d'emergència social que, malauradament, està afectant a moltes famílies i persones en situació de risc de vulnerabilitat. L'àrea metropolitana de Barcelona, degut a la seva densitat de població i el seu complex context socioeconòmic, n'és un bon exemple.


En aquest sentit, i amb l'objectiu de generar coneixement i teixir aliances en l'àmbit de la col·laboració público-privada (encara incipient en aquest àmbit al nostre país), ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social, va organitzar la Jornada "El repte de l'habitatge a Barcelona en clau metropolitana" el passat 20 de juliol a l'espai Francesca Bonnemaison de la ciutat comtal. Un espai de debat i experiències de gestió i anàlisi en l'àmbit de l'habitatge al qual VINCLE va assistir com a membre de la Federació i com a entitat activa i compromesa en un canvi de model que permeti mitigar una situació que, a dia d'avui, ens revela uns indicadors d'exclusió residencial molt elevats.


El punt de partida de la Jornada, la diagnosi que ECAS, mitjançant el seu monogràfic INSOCAT nº14 centrat en la problemàtica sobre l'habitatge a Catalunya, va publicar l'abril d'aquest mateix any, conclou que un 97% de persones ateses per les entitats d'acció social presenten problemes relacionats amb l'àmbit de l'habitatge i que, paral·lelament, un 80% dels programes i serveis que les entitats desenvolupen al territori tenen a veure, de manera íntegra o parcial, amb aquest fenomen d'exclusió residencial.


Imatge: Participants a una de les taules de debat de la Jornada "El repte de l'habitatge en clau metropolitana" d'ECAS


Aquestes dades, recurrents en les diferents taules de debat i intervencions de la Jornada, ens porta a pensar irremeiablement en la gran pressió i urgència social que les entitats estem comprovant diàriament, sobre el terreny, en l'exercici de la nostra tasca. La manca d'un parc d'habitatges de lloguer social que permeti cobrir almenys una part de la demanda existent, sumat a l'alt preu del propi mercat privat d'arrendaments i la situació de crisi econòmica conjuntural derivada de la pandèmia estan convertint l'habitatge en un factor i motor d'exclusió, quan hauria de ser tot al contrari.


Les moratòries en l'àmbit dels desnonaments, la darrera de les quals finalitza l'1 de gener de 2023, acumula en el seu arxiu més de 4500 casos de persones en situació d'habitatge insegur, pendents d'una resolució que actualment encara no està consensuada per part de les diferents Administracions implicades.


A VINCLE coneixem de primera mà aquesta punyent realitat. El servei SIPHO (Servei d'Intervenció i Mediació davant situacions de Pèrdua d'Habitatge i/o Ocupacions), un mecanisme de gestió i assistència en els llançaments que es produeixen a la ciutat de Barcelona i gestionat per la nostra entitat, és testimoni constant de les situacions d'extrema complexitat i emergència habitacional que s'estan produïnt; en part fruit d'unes polítiques que, tradicionalment, no han donat amb la clau per tal de capgirar la tendència cap a la inflació i privatització del sector de l'habitatge a Catalunya.


Des de VINCLE ens sumem a les reinvidicacions que ECAS posa sobre la taula i que recull el seu informe INSOCAT, com ara l'increment de l'habitatge protegit, una major adquisició de sòl destinat a lloguer social per part de les Administracions, dotar de més recursos la Mesa d'Emergència, atorgar més ajudes al lloguer o abordar de manera significativa l'àmbit del sensellarisme.


També esperem que la nova Llei d'habitatge Estatal, que en paraules del Secretari d'Agenda Urbana i Habitatge del govern espanyol, David Lucas "hauria d'estar aprovada després de l'estiu" ens proporcioni un paraigües jurídic i un marc operatiu que ens obri la porta a noves actuacions, aliances i línies de treball exclusivament adreçades a garantir un habitatge digne i assequible per a tothom, sense excepcions.

Comments


Ancla 1
bottom of page