top of page
QUI SOM

VINCLE va iniciar el seu treball l’any 2001, a partir d’un grup de professionals amb experiència en el camp de la inclusió social i el desenvolupament comunitari, des de la participació de les polítiques socials de l’administració pública i des del treball en el Tercer Sector.

D’aquest grup, l’any 2004, va néixer l’Associació per la Recerca i l’Acció Social.

Missió

P

romoure la inclusió social de persones i col·lectius en risc, des del seu hàbitat social, assolint processos de conscienciació, millora, apoderament i desenvolupament comunitari per tal de contribuir a la igualtat d’oportunitats i construir una societat més solidària, justa i cohesionada.

Visió

V

incle vol ser una entitat cohesionada, sostenible i independent, un referent de qualitat i especialitzat en les dinàmiques d’inclusió residencial i social amb perspectiva comunitària, dels diferents col·lectius socials en risc d’exclusió.

PARTIM D’ENTENDRE LA PERSONA COM …

quisom-silueta1.gif

Ésser individual i social, únic i irrepetible, subjecte de drets i deures, lliure, autònom i infós de dignitat, amb identitat pròpia i pertanyent a una comunitat.

Ésser que busca donar sentit a la seva vida i al món en què viu, que ha de trobar el seu propi camí, que pren les seves pròpies decisions i que té dret a autodeterminar-se.

Té dret a la seva integritat i a la igualtat d’oportunitats i condicions; a ser respectat i no  jutjat pel que és i per la seva condició; i al desenvolupament i realització personals sempre que no obstaculitzi els altres.

Té dret a un nivell de vida que cobreixi les seves necessitats bàsiques i garanteixi la seva plena integració en els àmbits econòmic i laboral, relacional, polític i de ciutadania. I el deure de respectar  als altres, tot contribuint al benestar de la societat.

SOCIALMENT COMPRENEM QUE…

Totes les maneres d’entendre el món i l’entorn proper, tots els costums i hàbits individuals i col·lectius, totes les formes d’organització social i familiar són vàlides i valuoses i donen sentit a la vida de les persones i comunitats que les comparteixen.

En cadascun d’aquests medis o estils de vida les persones i grups s’han de poder desenvolupar en llibertat, solidaritat, democràcia i justícia. Sempre dins dels límits de la Declaració Universal dels Drets Humans.

En democràcia, tots els estils de vida han de trobar el seu lloc i interaccionar amb els altres en igualtat de condicions, superant mirades etnocèntriques.

Les condicions individuals en gran part són una extensió de factors estructurals i conjunturals de la societat. La major part de situacions i conductes de les persones tenen orígens i circumstàncies socials.

quisom-siluetes3.gif

VALORS

2
compromís2
igualtat2
democracia2
trasnparència2
innovació2
execelència2
bottom of page