top of page

MEMÒRIA ECONÒMICA

Comptes anuals simplificats de ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L’ACCIÓ SOCIAL que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2016, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria corresponents a l’exercici anual acabat a l’esmentada data.

Informes anteriors: 

bottom of page