top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

VINCLE compareix al Parlament per una futura llei d’abordatge del sensellarisme· VINCLE ha estat una de les tres veus acreditades del sector social que han estat convocades a l’audiència per la seva expertesa en l’atenció a l’exclusió residencial, juntament amb Suara Cooperativa i ECAS


· Marta Eugènia Gonzàlez, Directora General de VINCLE, ha intervingut davant els grups parlamentaris en representació de l’entitat, aportant propostes des de la prevenció, la perspectiva de gènere i el treball en xarxaVINCLE ha comparegut aquest dimarts davant les representants dels diferents grups parlamentaris en l’audiència organitzada amb entitats de l’àmbit social al Parlament de Catalunya. Aquesta compareixença s’emmarca dins el procediment legislatiu per a la Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme, que preveu la participació i assessorament de les entitats del Tercer Sector Social a fi d’aportar propostes que puguin ser incloses posteriorment al text definitiu de la llei.


La nostra entitat ha estat una de les tres veus acreditades del Tercer Sector que han estat convocades a l’audiència, juntament amb Suara Cooperativa i ECAS - Entitats Catalanes d’Acció Social. Durant el seu torn de paraula la Directora General de VINCLE, Marta Eugènia Gonzàlez, ha aportat propostes d’acció centrades en la prevenció, l’atenció personalitzada, la perspectiva de gènere, inclusiva i territorial i la compartició de dades i recursos entre els agents involucrats en l’atenció al sensellarisme.


L’acció prèvia a la pèrdua d’habitatge com a pilar de la intervenció

La directora de VINCLE ha fet valdre la tasca que la nostra entitat desenvolupa gestionant el servei SIPHO a Barcelona, que ha intervingut en més de 18000 casos de desnonaments a la ciutat des del 2016, per justificar l’enfocament transversal que hauria de tenir la nova llei. Segons Marta Eugènia Gonzàlez, quan es parla de sensellarisme “hem de considerar no només els casos ja cronificats, sinó incidir també en les situacions prèvies a la pèrdua d’habitatge, definint les causes que la provoquen”.


Marta Eugènia Gonzàlez, Directora General de VINCLE, durant la compareixença de l'entitat al Parlament Catalunya


Aquest raonament respon a la proposta de VINCLE de considerar totes les tipologies ETHOS (European Typhologies on Homelessnes and Housing Exclusion) en el futur marc legislatiu. La mesura permetria incorporar-hi les persones i famílies que viuen en allotjaments temporals, les que resideixen en un habitatge en situació irregular o en assentaments no apropiats segons la legislació vigent, per citar-ne alguns exemples. Casos en què encara no s’ha fet efectiva la pèrdua d’habitatge, però que reuneixen un gran nombre d’indicadors de risc.


Una llei amb perspectiva de gènere, inclusiva i territorial

Durant la compareixença davant els grups parlamentaris, la Directora General de VINCLE ha fet esment a la visió de gènere com a element indispensable en la nova llei. L’abordatge del sensellarisme en dones, sovint amb fills i filles menors d’edat a càrrec, que pateixen un cúmul de violències derivades d’una delicada situació socioeconòmica i familiar, ha de ser una prioritat. Sobretot tenint en compte la tendència a la feminització d’aquesta problemàtica, amb xifres creixents els darrers anys.


De la mateixa manera, VINCLE proposa abordar amb una perspectiva inclusiva i comunitària el fenomen del sensellarisme al nostre país. Una atenció centrada en la persona, de tracte especialitzat i personalitzat, amb especial cura a la salut mental de les persones afectades. Segons Marta Eugènia Gonzàlez, les entitats encarregades d’atendre i treballar amb les persones sense llar corroboren que “una gran majoria d’aquestes persones mostren una clara correlació entre la seva situació de sensellarisme i l’aparició de problemes de salut mental”.


La intervenció de VINCLE també ha volgut posar de manifest l’enfocament territorial que hauria de recollir la nova llei. La paradoxa dels “19 casos”, originària de la primera proposició de llei, esmenada en la totalitat el passat mes d’abril, preveia l’obligatorietat de disposar de dades sobre el sensellarisme per als municipis de més de 50.000 habitants i amb almenys 20 persones identificades com a persones sense llar. Les poblacions amb menys casos (o menys població total) en quedaven excloses.Per tal d’evitar aquesta situació, VINCLE ha traslladat avui la proposta d’integrar tots els municipis majors de 5000 habitants, independentment del seu registre de persones sense llar, en l’obligatorietat de la recollida periòdica de dades actualitzades.


L’Observatori Català del Sensellarisme, una nova eina comú de diagnosi i anàlisi

La creació d’un organisme a escala autonòmica que gestioni les dades globals sobre el sensellarisme a Catalunya i contribueixi a la creació d’indicadors d’interès ha estat una de les propostes centrals durant la compareixença de VINCLE. La nostra entitat, en paraules de la seva Directora General, aposta per “l’establiment d’un ens que, impulsat des de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l’administració local i el Tercer Sector Social, pugui sumar recursos i dades des del territori i conèixer la radiografia real del sensellarisme al nostre país”.


Aquest observatori, que treballaria en cooperació amb les oficines d’habitatge municipals, seria un instrument cabdal per abordar d’una forma integral el sensellarisme, basant-se en la diagnosi, l’anàlisi de dades i el desenvolupament de noves mesures per pal·liar la seva incidència endèmica.


Una oportunitat d’entesa i col·laboració davant una llei improrrogable

La invitació a la compareixença al Parlament de Catalunya d’aquest dimarts ha estat una ocasió per donar a conèixer al Parlament de Catalunya les propostes d’acció que les entitats, coneixedores de les situacions de vulnerabilitat extrema que afecten moltes persones i famílies al nostre país, aporten per tal de desenvolupar un marc legislatiu des del consens, l’entesa, l’expertesa i la participació.


Es tracta d’una llei urgent i necessària, que ha de donar resposta efectiva a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge a Catalunya, en cooperació de tots els estaments involucrats en l’atenció al sensellarisme. Una oportunitat per planificar mesures viables i concretes i reclamar el dret a l’habitatge com un factor de dignitat i autonomia irrenunciable, que contribueixi finalment a l’erradicació definitiva del sensellarisme al nostre país.

Comments


Ancla 1
bottom of page