top of page

PUBLICACIONS

Actualitat

VINCLE emprèn un nou programa d'intervenció socioeducativa al barri de Sant Joan de FigueresVINCLE disposa d'una llarga experiència en l'àmbit de la inclusió social a la zona oest de Figueres, fomentada a través del desenvolupament i la continuïtat al llarg del temps de diversos projectes per a la millora de les condicions de vida de les persones i famílies que hi viuen. Aquest mes de setembre, la nostra entitat ha iniciat un nou projecte socioeducatiu al barri de Sant Joan de la localitat, que s'estructura en tres línies de treball específiques per tal de donar resposta a les noves necessitats socials detectades.


Els barris que conformen la zona oest de Figueres (Culubret, Sant Joan, Bon Pastor, Món Millor, Juncària, Parc Bosc i el Turó Baix) són sectors de la ciutat que presenten indicadors amb un alt risc de vulnerabilitat social. Segons dades del padró municipal corresponent a l'any 2021, el nivell d'ocupació conjunt d'aquests barris representava un 13% de la població total, mentre que l'índex de persones sense estudis primaris finalitzats era d'un 23%. Pel que fa a l'àmbit educatiu, l'absentisme escolar es situava en un 25%, elevant-se fins a més d'un 80% entre l'alumnat de cursos com 1r d'ESO.


Totes aquestes mancances estructurals, constatades a través d'unes dades oficials que corroboren els resultats de l'observació i l'anàlisi del treball previ de la nostra entitat a la zona, evidencien la conveniència d'una intervenció social que incideixi en l'entorn més pròxim a les persones. Per tant, el treball d'inclusió social proposat per VINCLE al barri de Sant Joan es formula des d'un doble vessant: Les accions d'àmbit individual i familiar i les que involucren tota la comunitat.


El nou programa socioeducatiu consta de tres línies d'intervenció ben diferenciades. En primer lloc, es fomenta el treball en l'àmbit sociolaboral, focalitzant les accions en la millora de l'ocupabilitat i la inserció laboral del col·lectiu, donant resposta a necessitats competencials bàsiques per a l'accés al treball: Creació del curriculum vitae, preparació d'entrevistes en processos de selecció, etc.


La segona línia de treball centra la seva activitat en l'àmbit de l'alfabetització. L'objectiu final és facilitar el domini de la lectoescriptura a les persones que presentin dificultats per entendre les llengües catalana i castellana. El tercer i últim pilar de la intervenció incideix en el treball comunitari. Fruit de l'anàlisi en clau comunitària s'elaborarà una diagnosi que serveixi per reflectir la situació actual del barri i, conseqüentment, elaborar futures propostes d'intervenció en base les necessitats socials més prioritàries.


L'Elisabet i la Marina seran les dues tècniques de VINCLE encarregades de coordinar aquest nou programa socioeducatiu. Totes dues són professionals coneixedores de la realitat del barri, gràcies a la seva tasca com a formadores al programa GESO, un itinerari adreçat a l'obtenció del graduat d'Educació Secundària Obligatòria per a persones majors de 18 anys.

ความคิดเห็น


Ancla 1
bottom of page